විහාරස්ථානයෙන් බැහැරට ගොස් දායක නිවෙස් වලදී මෙම වැඩසටහන සිදුකිරීම අපගේ අරමුණයි. ඔබ විසින් කිසියම් අරමුණක් වෙනුවෙන් මෙම වැඩසටහනට දායක වන්නේ නම්, ඔබට හිතවත් පවුල් 7-8 ක පිරිස සමග කුඩා හමුවක් ලෙස සංවිධානය කරගත හැකිය. මෙය ධර්ම සාකච්ඡාවකි. ඔබටම ඔබේ නිවසේ වැඩසටහනට මාතෘකාවක් යෝජනා කල හැකිය. දරුවන් වෙනුවෙන් ද වෙනම වැඩසටහනක් සිදුකිරීමට හැකිවේ. පහත දිනයන්ගෙන් ඔබට කැමති දිනයක් වෙන්කර ගන්න.