ත්‍රිපිටක පරිශීලනය

The following series of videos (presented in Sinhala language) intends to provide a broad overview of the Pāli Canon and how to use it.

ථෙරවාද ත්‍රිපිටකය පිලිබඳව පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දීමත්, එය පරිශීලනය කිරීම සඳහා මග පෙන්වීමත්, අරමුණුකොට සැලසුම් කොට සකසා ඇති පහත ඇති දේශනා මාලාව, අප විහාරස්ථ වාසී ගෞරවණීය මාකොළ නන්ද සහ වැලිමඩ දමිත හාමුදුරුවන් වහන්සේලා විසින් සිදු කරන ලදී.

00:00:00 - 00:03:05: Theruwan Vandana

00:03:05 - 00:24:00: General Introduction

00:25:25 - 01:27:00: Overview of Tipitaka.

00:00:00 - 00:03:10: Theruwan Vandana

00:03:10 - 01:57:10: Discussion of Select Topics from Vinaya Pitakaya