විමානවත්ථු සහ පේතවත්ථු

Teachings Explained by Bhante Makola Nanda and Bhante Welimada Damitha

ඛෙත්තූපමපෙතවත්ථුව සහ පඨමපීඨවිමානවත්ථුව

00:00:00 - 00:03:15: තෙරුවන් වන්දනාව

00:03:15 - 00:10:15: වැඩසටහන් පෙළ හැඳින්වීම

00:10:15 - 00:31:00 - ඛෙත්තූපම පෙතවත්ථුව (කුඹුරක් උපමාකොට ඇති ප්‍රේතයාගේ කථාව)

00:31:00 - 01:07:20 - පඨම පීඨ (පුටු) විමානවත්ථුව